Newsletters - Leicestershire Homes for Ukraine

Monthly newsletters from the Leicestershire Homes for Ukraine team for hosts, sponsors and guests. Щомісячні інформаційні бюлетені від команди Leicestershire Homes for Ukraine для господарів, спонсорів і гостей.

Latest / Останній

Інформаційний лист Leicestershire Homes for Ukraine – Червень 2024: Команда підтримки, ярмарок вакансій, психічне здоров'я та благополуччя

Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми хостами, будь ласка,  поділіться з ними цим листом.

Команда підтримки Leicestershire Homes for Ukraine 

Команда Ради округу «Домівки для України» тут, щоб підтримати гостей і господарів за програмою «Домівки для України». Ми можемо надати підтримку гостям, які проживають зі своїми господарями або переїхали у власне помешкання.

Наші працівники служби підтримки можуть надати допомогу та підтримку з:

 • труднощі у спілкуванні або розрив стосунків між господарями та гостями або будь-які занепокоєння щодо організації прийому гостей, господаря чи гостя;
 • Пошук і доступ до послуг у Великій Британії (включаючи пільги, освіту, мовні послуги, медичні послуги), а також зв'язок з місцевими заходами або групами підтримки.

Наші спеціалісти з питань вибору житла та координатор з підбору нових хостів можуть допомогти гостям зрозуміти свої варіанти житла, зорієнтуватися в системах Великої Британії та знайти нових господарів.

Наші спеціалісти із розбору та обробки інформаціі підтримують безперебійну роботу наших процесів, допомагають керувати нашим спілкуванням і можуть допомогти вам отримати необхідну вам підтримку.

Для отримання будь-якої підтримки ви можете зв'язатися з нами homesforukraine@leics.gov.uk  або зв'язатися зі своїм працівником служби підтримки безпосередньо за контактними даними, які він вам надав.

Захід «Тиждень біженців» 

Червоний Хрест проводить захід 22 червня з 10 ранку до 4 вечора на Ювілейній площі в Лестері в рамках тижня біженців з різноманітними заходами.  Наша команда буде присутня, тож завітайте до нас.

Ярмарки вакансій

У середу, 12 червня, в Лестері з 10 ранку до 1 вечора проходить ярмарок вакансій на стадіоні King Power, Filbert Way, Leicester, LE2 7FL

Для отримання інформації та того, як зареєструватися, будь ласка, перейдіть за цим посиланням: https://www.thejobfairs.co.uk/where-&-when

Благополуччя та психічне здоров'я 

Минулого місяця відбувся тиждень обізнаності про психічне здоров'я. Не завжди очевидно, як наше психічне здоров'я впливає на нас, але це може суттєво вплинути на наше життя.  Кожна людина переживає моменти, коли її психічне здоров'я не таке хороше, як було раніше.  Деякі приклади, які можуть свідчити про те, що ви боретеся зі своїм психічним здоров'ям:

 • Проблеми зі сном; занадто багато або недостатньо спить
 • Проблеми з прийомом їжі; їсти занадто багато або їсти недостатньо
 • Відсутність інтересу до речей, які зазвичай роблять вас щасливими
 • Відчуття низької мотивації та нестачі енергії
 • Заплутані емоції; Можливо, плаксивий, злий або заціпенілий
 • Завжди почуваюся на межі та неспокійно
 • Важко сконцентруватися

Існує багато форм підтримки, залежно від того, яку допомогу ви хотіли б отримати. Вашим першим пунктом виклику завжди має бути зустріч із лікарем загальної практики, але є й інші варіанти.

Тут гості можуть дізнатися деяку інформацію про підтримку, доступну https://opora.uk/mental-health 

Інформацію про добробут і ресурси для господарів можна отримати через Службу підтримки господарів біженців. Якщо ви не підписані на це, зв'яжіться з нами homesforukraine@leics.gov.uk

Ми хочемо почути про досвід господарів і гостей про те, що допомогло їхньому благополуччю, а також про їхній досвід спроб отримати підтримку від служб охорони здоров'я щодо хорошого та поганого психічного здоров'я, щоб ми могли розглянути подальшу роботу, яку ми можемо зробити, щоб підтримати благополуччя гостей і господарів.  Будь ласка, поговоріть зі своїм працівником служби підтримки або зв'яжіться з нами homesforukraine@leics.gov.uk.

Спонсорські виплати 

Ми чуємо багато міфів про подяки спонсорам.  Інформацію про це можна знайти на нашому веб-сайті, зокрема:

 • Оплата кожному спонсору – це стандартна ставка в розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць (500 фунтів стерлінгів на місяць після першого року перебування гостей у Великобританії) за адресу, де розміщуються гості.
 • У Лестерширі ми додали щомісячне поповнення протягом зимових місяців (з листопада по березень)
 • Це сплачується як подяка господарю за надання безпечного житла для своїх гостей, і не очікується, що господарі використовуватимуть це для оплати харчування чи іншої підтримки гостей.

Якщо господарі мають занепокоєння щодо вартості життя, вони можуть попросити гостей сплатити розумний внесок на витрати на домогосподарство, такі як вода, газ, електрика.

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великої Британії та виплати

Якщо гості виїзжають із Великої Британії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити  Департамент праці та пенсій, та зокрема Univeral Credit та Pension Service.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою homesforukraine@leics.gov.uk якнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на homesforukraine@leics.gov.uk. Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього листа, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою homesforukraine@leics.gov.uk

Leicestershire Homes for Ukraine Team

 

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – June 2024: Support Team, Jobs Fair, Mental Health and Wellbeing

If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share the information in this newsletter with them.

Leicestershire Homes for Ukraine Support Team

The County Council Homes for Ukraine Team is here to support guests and hosts on the Homes for Ukraine Scheme. We can provide support to guests who are living with their hosts or who have moved out into their own accommodation.

Our support workers can provide help and support with:

 • Communication difficulties or relationship breakdowns between hosts and guests or any worries about your hosting arrangement, your host or your guest
 • Finding and accessing services in the UK (including benefits, education, language, health services) and connecting with local activities or support groups.

Our housing options officers and rematching co-ordinator can assist guests to understand their housing options, navigate UK systems and find new hosts.

Our triage officers support our processes to run smoothly help manage our communication and can help you get in touch with the right support.

For any support you can get in touch with us on homesforukraine@leics.gov.uk or get in touch with your support worker directly through the contact details they have given you.

Refugee Week Event

The Red Cross are hosting an event on 22nd June 10am-4pm in Jubilee Square in Leicester as part of refugee week with a wide variety of activities.  Our team will be present, so do drop in and see us.

Employment and Jobs Fairs

There is a jobs fair taking place in Leicester from 10am-1pm on Wednesday 12th June at the King Power Stadium, Filbert Way, Leicester, LE2 7FL

More information and how to register can be found at: https://www.thejobfairs.co.uk/where-&-when

Wellbeing and Mental Health

Last month included Mental Health Awareness week. It isn’t always obvious how our mental health is affecting us, but it can affect our lives in significant ways.  Everybody goes through times where their mental health is not as good as other times.  Some examples that may suggest you’re struggling with your mental health are; 

 • Trouble sleeping; sleeping too much or not sleeping enough 
 • Trouble eating; eating too much or not eating enough 
 • A lack of interest in things that normally make you happy 
 • Feeling low motivation and lack of energy 
 • Confusing emotions; maybe tearful or angry or numb
 • Always feeling on edge and unsettled 
 • Struggling to concentrate

There are many forms of support, depending on how much help you would like. Your first point of call should always be an appointment with your GP, but there are some other options.

Guests can find out some information here about support at: https://opora.uk/mental-health

Wellbeing information and resources are available for hosts through Refugee Host Support. If you are not signed up for this contact us on homesforukraine@leics.gov.uk.

We want to hear about hosts’ and guests’ experiences of what has helped their wellbeing and their experience of trying to get support from health services regarding their mental health good and bad, so we can consider further work we can do to support guests and hosts wellbeing.  Please speak to your Support Worker or contact us on homesforukraine@leics.gov.uk

Sponsor Payments

We hear a lot of myths about thank you payments to sponsors.  Information on this can be found on our website including:

 • Payment to each sponsor is a standard rate of £350 per month (£500 per month after guests first year in the UK) per address where guests are hosted.
 • In Leicestershire we have added a single monthly top up over the winter months (November to March)
 • This is paid as a thank you to the host for providing safe secure accommodation for their guests, there is no expectation for hosts to use this to pay for food or other support for guests. 
 • If hosts experience concerns around the cost of living they can consider asking guests to pay a reasonable contribution to household costs, such as water, gas, electric.

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our website: https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Leaving the UK & benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Univeral Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail homesforukraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end, so we can provide appropriate advice and information regarding rematching or moving into private rented accommodation. 

If you do not wish to continue to receive this newsletter please e-mail homesforukraine@leics.gov.uk If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address homesforukraine@leics.gov.uk.  

Thank you for your support

Leicestershire Homes for Ukraine Team
 

Previous newsletters / Попередні інформаційні бюлетені

Інформаційний лист Leicestershire Homes for Ukraine – квітень 2024: електронні візи, ESOL та житлова підтримка

Це інформаційний бюлетень щодо програми ‘Домівки для України’ Ради Лестершир/ Leicestershire Homes for Ukraine.  Ви можете знайти цей та попередній інформаційний бюлетень на вебсайті Ради Лестершир за посиланням:

leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine/newsletters-leicestershire-homes-for-ukraine

Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми хостами, будь ласка,  поділіться з ними цим листом.

Е-візи та заміна BRP

Нещодавно уряд оголосив, що зв'яжеться з усіма власниками BRP протягом 2024 року, щоб повідомити їх про запровадження електронних віз, які замінять фізичні картки BRP.

UKVI почне зв'язуватися з людьми, які мають BRP, з квітня 2024 року, а гості та господарі можуть дізнатися більше тут:

Імміграційний статус онлайн (eVisa)

Імміграційний статус онлайн (eVisa): довідкове відео

З будь-яких питань з цього приводу, будь ласка, зв'яжіться з UKVI  за посиланням вище.

Житлова підтримка

У нашій команді є спеціалісти з питань надання житла, які вислухають і допоможуть гостям зрозуміти варіанти розміщення, відкриті для них, якщо гостям потрібно відійти від програми надання житла хостами.

Ми також дуже раді надати підтримку гостям, які переїхали в орендоване житло, наприклад, щодо рахунків.

Ви можете зв'язатися з ними через homesforukraine@leics.gov.uk

Класи ESOL

Цього року знову відбудуться заняття Літньої школи англійської мови ESOL – список курсів є у додатках до цього інформаційного бюлетеня.

Незабаром буде доступна програма курсів ESOL у Лестерширі на вересень 2024 року – ви зможете знайти їх тут: golearnleicestershire.ac.uk/courses/esol/ 

Восени ми хочемо знову провести кілька онлайн-курсів початкового рівня.  Якщо ви зацікавлені в курсах попереднього вступу, будь ласка, повідомте нам про це якомога швидше через homesforukraine@leics.gov.uk аби ми могли спланувати їх відповідним чином.

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великої Британії та виплати

Якщо гості виїзжають із Великої Британії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити  Департамент праці та пенсій, та зокрема Univeral Credit та Pension Service.

Вітальні платіжні картки

Вітальні виплати призначені як одноразові виплати для підтримки українців у перші тижні перебування в країні.  У Лестерширі всі вітальні платіжні картки закриваються через 6 місяців, виходячи з того, що гості будуть поселені і матимуть джерело доходу.  Ми рекомендуємо всім гостям використати залишок на картці до цього часу.

Форма прибуття гостей

Господарі, будь ласка, скористайтеся посиланням на форму прибуття гостей, щоб повідомити нам, коли гості покинуть вашу домівку. Спілкування в інших формах може не бути ефективним і може призвести до переплати, яку потрібно буде відшкодувати. Господарі зазвичай не мають права на оплату, якщо гості не проживали в їх житлі протягом чотирьох тижнів поспіль та більше, тому, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які такі ситуації, щоб ми могли це розглянути. Вам не потрібно повідомляти нас через форму прибуття гостей, якщо гості залишили Вашу оселю менше ніж на 28 днів.

Якщо у Вас є нові гості, яких немає у Вашій формі прибуття гостей, зв’яжіться з нами за адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk – Ви не можете самостійно додати гостей.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.ukякнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Гості, які вийшли з домовленостей про розміщення з хостами, можуть стати господарями для інших українських гостей, з якими вони раніше не проживали разом у приймаючої сторони. Якщо вони орендують житло, вони повинні отримати дозвіл від орендодавця, а помешкання та господарі повинні пройти перевірки.

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на HomesforUkraine@leics.gov.uk. Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього листа, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk.

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – April 2024: E-Visas, ESOL and Housing Support

If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share the information in this newsletter with them.

E-Visas and BRP replacement

The government has recently announced that they will be contacting all BRP holders during 2024 to let them know about the introduction of e-visas that will replace physical BRP cards.

UKVI will start to contact people who have BRP from April 2024 and guests and hosts can find out more:

For any queries about this please contact UKVI – using the details on the link above.

Housing Support

Within our team we have dedicated housing officers who will listen to and help guests understand accommodation options open to you if you need to move on from being hosted or to plan ahead.

We are also very happy to provide support for guests who have moved into rented accommodation, for example with regard to bills.

You can get in touch with them via homesforukraine@leics.gov.uk

ESOL classes

ESOL Summer school classes for English language will be running again this year – the list of courses can be found below.

The programme for ESOL courses in Leicestershire for September 2024 onwards will be available soon – you will be able to find them at: golearnleicestershire.ac.uk/courses/esol

We want to run some on-line pre-entry level courses again in the Autumn.  If you are interested in the pre-entry courses please let us know as soon as possible via homesforukraine@leics.gov.uk so we can plan them accordingly.

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our website at leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Leaving the UK & benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Univeral Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Guest Arrival Form

Hosts, please use the guest arrival form link to inform us of when guests have left your hosting arrangement.  Communication in other forms may not feed into the process and may result in overpayment which we will need to recover.  Hosts are not normally eligible for payment where guests have not been in the host accommodation for four consecutive weeks or more, so please inform us of any such situations so we can consider this.  You do not need to inform us via the guest arrival form if guests have left for less than 28 days.

If you have new guests that are not on your guest arrival form please contact us on HomesforUkraine@leics.gov.uk – you are not able to add additional guests yourself.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end, so we can provide appropriate advice and information regarding rematching or moving into private rented accommodation.

Guests who have moved out of hosting arrangements are able to become hosts for other Ukrainian guests that they have not previously been hosted with.  If renting they need to get permission from their landlord and the property and hosts will need to pass the suitability checks.

If you know of people who would be interested in hosting guests who may need to move on from their original hosting arrangements we would be happy to speak to them – they can contact us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk or register their interest at Homes for Ukraine: record your interest (GOV.UK).

If you do not wish to continue to receive this newsletter please e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address HomesforUkraine@leics.gov.uk

Thank you for your support

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Інформаційний лист Leicestershire Homes for Ukraine – Березень 2024 - 2

Це інформаційний бюлетень щодо програми ‘Домівки для України’ Ради Лестершир/ Leicestershire Homes for Ukraine.

Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми хостами, поділіться з ними цим листом.

Безкоштовний проїзд в автобусі для дітей

На Великодні свята для всіх дітей віком до 16 років у Лестерширі доступний безкоштовний проїзд автобусом – перейдіть за цім посиланням, щоб дізнатися більше.

choosehowyoumove.co.uk/free-child-and-youth-fares-this-easter

Можливості працевлаштування, навчання та мовної підтримки

У національній програмі «STEP Ukraine» ще є місця.  Це передбачає 12-тижневий інтенсивний курс англійської мови разом із підтримкою працевлаштування для українців.  Ми запрошуємо всіх зацікавлених зареєструватися якомога швидше.

Дізнатися більше про програму та подати заявку можна тут: worldjewishrelief.org/stepukraine

Наразі відкрито вакансію на нову посаду, яка передбачає роботу з переміщеними дітьми та дітьми без супроводу дорослих у Лестерширі, включаючи українських дітей та дітей без супроводу з інших регіонів світу. Дізнатися більше можна тут

Хостинг

Нагадуємо, що поточні зимові додаткові виплати до щомісячних платежів подяки закінчаться у березні 2024 року (виплачуються у квітні). З квітня щомісячних виплати повернуться до стандартних національних місячних тарифів.

Якщо у вас виникли запитання щодо будь-якого з цих пунктів, будь ласка, зв'яжіться з командою, щоб поговорити про це.

HomesforUkraine@leics.gov.uk

Розширена служба підтримки хоста

Якщо ви, як господар, ще не зареєструвалися в службі підтримки приймаючих гостей-біженців, будь ласка, зробіть це.  Членство є безкоштовним для господарів у Лестерширі та надає доступ до гарячої лінії, яка працює 24/7 для підтримки та порад, професійних консультацій, включаючи фінансові та юридичні консультації, консультацій, медіації, включаючи посередництво українською мовою, а також низки програм та пільг для здоров'я.

Якщо ви не бачили електронного листа з цього приводу, будь ласка, зв'яжіться з нами HomesforUkraine@leics.gov.uk

Господарі для гостей, які потребують повторного підбору хоста «Rematching»

Ми усвідомлюємо, що не всі домовленості про прийом гостей проходять  гладко, тому нещодавно ми були раді поділитися з вами історіями деяких наших гостей, які потребували заміни місця проживання «Rematching», а також господарів, які змогли їх підтримати та запропонували свою домівку. Більш детально про це можна прочитати за цім посиланням

Незважаючи на те, що багато гостей можуть залишитися в домовленостях про прийом гостей або знайти орендоване житло, ми продовжуємо потребувати нових господарів, щоб мати можливість пересилити деяких гостей.  Якщо Ви знаєте людей, які були б зацікавлені прийняти гостей, яким, можливо, потрібно буде змінити початкове місце проживання, ми будемо раді обговорити це з ними  більш детально – вони можуть зв’язатися з нами електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk або зареєструвати свій інтерес тут

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великої Британії та виплати

Якщо гості виїзжають із Великої Британії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити  Департамент праці та пенсій, та зокрема Univeral Credit та Pension Service.

Вітальні платіжні картки

Вітальні виплати призначені як одноразові виплати для підтримки українців у перші тижні перебування в країні.  У Лестерширі всі вітальні платіжні картки закриваються через 6 місяців, виходячи з того, що гості будуть поселені і матимуть джерело доходу.  Ми рекомендуємо всім гостям використати залишок на картці до цього часу.

Форма прибуття гостей

Господарі, будь ласка, скористайтеся посиланням на форму прибуття гостей, щоб повідомити нам, коли гості покинуть вашу домівку. Спілкування в інших формах може не бути ефективним і може призвести до переплати, яку потрібно буде відшкодувати. Господарі зазвичай не мають права на оплату, якщо гості не проживали в їх житлі протягом чотирьох тижнів поспіль або більше, тому, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які такі ситуації, щоб ми могли це розглянути. Вам не потрібно повідомляти нас через форму прибуття гостей, якщо гості залишили Вашу оселю менше ніж на 28 днів.

Якщо у Вас є нові гості, яких немає у Вашій формі прибуття гостей, зв’яжіться з нами за адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk – Ви не можете самостійно додати гостей.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk якнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Гості, які вийшли з домовленостей про розміщеннят з хостами, можуть стати господарями для інших українських гостей, з якими вони раніше не проживали разом у приймаючої сторони. Якщо вони орендують житло, вони повинні отримати дозвіл від орендодавця, а помешкання та господарі повинні пройти перевірки.

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на HomesforUkraine@leics.gov.uk. Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk. Наразі ми не можемо включити деякі закордонні адреси електронної пошти до нашого списку розсилки, але всі ці випадки розглядаються індивідуально.

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – March 2024 - 2

This is the newsletter for the Leicestershire Homes for Ukraine scheme.

If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share the information in this newsletter with them.

Free Bus travel for children under-16

Free bus travel is available for all children aged 16 and under in Leicestershire over the Easter holidays.

Employment, Training and Language support opportunities

There are still places on the national STEP Ukraine scheme.  This provides a 12-week intensive English language course alongside employment support for Ukrainians.  We would encourage those interested to sign-up as soon as possible.

You can find out more and apply.

A new post working with displaced and unaccompanied children in Leicestershire – including Ukrainian children and unaccompanied children from other areas of the world is currently being advertised. Find out more about the post.

Hosting

A reminder that the current winter top-ups to monthly thank you payments will end in March 2024 (paid in April). For April onwards these will revert back to the standard national monthly rates.

If you have any queries about any of these points please do get in touch with the team to have a conversation about this: HomesforUkraine@leics.gov.uk

Enhanced Host Support Service

If as a host you haven’t signed up for the Refugee Host Support service please do.  Membership is free for hosts in Leicestershire and gives access to a 24/7 helpline for support and advice, professional advice consultations including financial and legal advice, counselling sessions, mediation including Ukrainian language mediation, and a range of wellbeing programmes and benefits.

If you have not seen an e-mail about this about this please get in touch with us HomesforUkraine@leics.gov.uk

Hosts for guests requiring a rematch

We recognise not all hosting arrangements have gone smoothly, however we were delighted to share recently the story of some of our guests who needed rematching and the hosts who were able to support them.

Whilst many guests are able to remain in hosted arrangements or find rental accommodation we do continue to need new hosts to rematch some guests to.  If you know of people who would be interested in hosting guests who may need to move on from their original hosting arrangements we would be happy to speak to them – they can contact us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk or register their interest

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our website at Support for Ukraine

Leaving the UK and benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Univeral Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Guest Arrival Form

Hosts, please use the guest arrival form link to inform us of when guests have left your hosting arrangement.  Communication in other forms may not feed into the process and may result in overpayment which we will need to recover.  Hosts are not normally eligible for payment where guests have not been in the host accommodation for four consecutive weeks or more, so please inform us of any such situations so we can consider this.  You do not need to inform us via the guest arrival form if guests have left for less than 28 days.

If you have new guests that are not on your guest arrival form please contact us on HomesforUkraine@leics.gov.uk – you are not able to add additional guests yourself.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end, so we can provide appropriate advice and information regarding rematching or moving into private rented accommodation.

Guests who have moved out of hosting arrangements are able to become hosts for other Ukrainian guests that they have not previously been hosted with.  If renting they need to get permission from their landlord and the property and hosts will need to pass the suitability checks.

If you do not wish to continue to receive this newsletter please e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address HomesforUkraine@leics.gov.uk.  At this time we are not able to include some overseas e-mail addresses in our mailing list.

Thank you for your support

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Інформаційний лист Leicestershire Homes for Ukraine – Березень 2024

Це інформаційний бюлетень для програми Leicestershire Homes for Ukraine.  Ви можете знайти цей та попередній інформаційний бюлетень в Інтернеті за посиланням:

leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine/newsletters-leicestershire-homes-for-ukraine

Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми хостами, поділіться з ними цим листом.

Зміни у візових схемах України

Про зміни до національної програми «Житло для України» було оголошено 19.02.24.  Основні зміни для поточних господарів і гостей полягають у тому, що продовження візи на 18 місяців буде доступне гостям, які мають візи за однією з візових схем для українців, включаючи Homes for Ukraine.  Ми не маємо додаткової інформації про це на місцевому рівні та повідомимо гостей, коли дізнаємося більше.  

Хоча спонсорам будь-яких нових віз потрібен постійний дозвіл, щоб залишитися у Великій Британії, це не є обов'язковою вимогою для людей, які приймають українців за схемою, які вже мають візу Homes for Ukraine.  Таким чином, гості, які переїхали у власне житло, все ще можуть стати хостами українців, які вже мають візи Homes for Ukraine, але потребують нового житла. 

Більшість інших змін стосуються нових заявок на отримання віз. 

Ви можете дізнатися більше тут:  

gov.uk/government/news/government-extends-stay-for-ukrainians-in-the-uk

gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk

gov.uk/guidance/becoming-a-sponsor-homes-for-ukraine

Можливості працевлаштування, навчання та мовної підтримки 

У національній програмі «STEP Ukraine» ще є місця.  Це передбачає 12-тижневий інтенсивний курс англійської мови разом із підтримкою працевлаштування для українців.  Ми закликаємо зацікавлених зареєструватися якомога швидше.

Дізнатися більше та подати заявку можна тут: worldjewishrelief.org/stepukraine/

Існує повністю фінансоване стипендіальне місце на курсі Advanced Diploma in Artisan Baking, відкритому для біженців, шукачів притулку та мігрантів.  Це 6-місячний курс проживання в Школі ремісничої їжі у Welbeck (Nottinghamshire), який еквівалентний базовому ступеню.

Більш детальна інформація доступна за посиланням: Refugee Bursary Guidelines | The School of Artisan Food

Хостинг 

Нагадуємо, що поточні зимові доповнення до щомісячних виплат подяки закінчаться у березні 2024 року (виплачуються у квітні). З квітня вони повернуться до стандартних національних місячних тарифів.

Якщо у вас виникли запитання щодо будь-якого з цих пунктів, будь ласка, зв'яжіться з командою, щоб поговорити про це.

HomesforUkraine@leics.gov.uk

Розширена служба підтримки хоста

Якщо ви як господар ще не зареєструвалися в службі підтримки приймаючих гостей-біженців, будь ласка, зробіть це.  Членство є безкоштовним для господарів у Лестерширі та надає доступ до гарячої лінії, яка працює 24/7 для підтримки та порад, професійних консультацій, включаючи фінансові та юридичні консультації, консультацій, медіації, включаючи посередництво українською мовою, а також низки програм та пільг для здоров'я. 

Якщо ви не бачили електронного листа з цього приводу, будь ласка, зв'яжіться з нами HomesforUkraine@leics.gov.uk

Гості – Пільги та інформація про оновлення

Окрім оновлення даних вашої адреси в UKVI, коли ви переїжджаєте з приймаючого помешкання, будь ласка, не забудьте повідомити інші організації про зміну адреси та даних, включаючи: DWP/Job Centre+, вашого лікаря, ваш банк, вашого роботодавця, школу, де навчається ваша дитина, DVLA. 

Виплата прожиткового мінімуму в розмірі £299 для тих, хто отримує пільги або податкові пільги, повинна була бути сплачена в період з 6 по 22 лютого, якщо ви вважаєте, що повинні були її отримати, але не отримали, будь ласка, зверніться до контактної особи DWP. 

Молодь 

Висловіть свою думку  

Молоді люди по всій країні можуть висловити свою думку щодо місцевих та національних пріоритетів уряду. Результати цього розглядаються національним молодіжним парламентом та місцевими молодіжними радами, які потім співпрацюватимуть з урядовими організаціями, щоб змінити пріоритети молоді. Молоді люди можуть зареєструватися для заповнення анкети за цим посиланням або за цим QR-кодом.
makeyourmark.youthimpact.app/register/me

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великої Британії та виплати

Якщо гості виїжджають із Великої Британії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити  Департамент праці та пенсій, а зокрема Univeral Credit та Pension Service.

Вітальні платіжні картки

Вітальні виплати призначені як одноразові виплати для підтримки українців у перші тижні перебування в країні.  У Лестерширі всі вітальні платіжні картки закриваються через 6 місяців, виходячи з того, що гості будуть поселені і матимуть джерело доходу.  Ми рекомендуємо всім гостям використати залишок на картці до цього часу.

Форма прибуття гостей

Господарі, будь ласка, скористайтеся посиланням на форму прибуття гостей, щоб повідомити нам, коли гості покинуть вашу домівку. Спілкування в інших формах може не бути ефективним і призвести до переплати, яку потрібно буде відшкодувати. Господарі зазвичай не мають права на оплату, якщо гості не проживали в їх житлі протягом чотирьох тижнів поспіль або більше, тому, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які такі ситуації, щоб ми могли це розглянути. Вам не потрібно повідомляти нас через форму прибуття гостей, якщо гості залишили Вашу оселю менше ніж на 28 днів.
Якщо у Вас є нові гості, яких немає у Вашій формі прибуття гостей, зв’яжіться з нами за адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk – Ви не можете самостійно додати гостей.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk якнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Гості, які вийшли з домовленостей про розміщення, можуть стати господарями для інших українських гостей, з якими вони раніше не проживали разом у приймаючої сторони. Якщо вони орендують житло, вони повинні отримати дозвіл від орендодавця, а помешкання та господарі повинні пройти перевірки.

Якщо Ви знаєте людей, які були б зацікавлені прийняти гостей, яким, можливо, потрібно буде змінити початкове місце проживання, ми будемо раді поговорити з ними – вони можуть зв’язатися з нами електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk або зареєструвати свій інтерес тут: gov.uk/register-interest-homes-ukraine.

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на HomesforUkraine@leics.gov.uk. Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk. Наразі ми не можемо включити деякі закордонні адреси електронної пошти до нашого списку розсилки.

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – March 2024

This is the newsletter for the Leicestershire Homes for Ukraine scheme.  You can find this and previous newsletters online here:

leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine/newsletters-leicestershire-homes-for-ukraine

If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share the information in this newsletter with them.

Changes to the Ukraine Visa schemes

Changes to the national Homes for Ukraine scheme were announced on 19/02/24.  The main changes for current hosts and guests are that an 18-month visa extension will be available to guests who have visas through one of the Ukraine visa schemes including Homes for Ukraine. We do not have any further information on this locally and will let guests know when we find out more. 

Whilst sponsors of any new visas need permanent leave to remain in the UK, this is not a requirement for people hosting Ukrainians on the scheme who already have a Homes for Ukraine visa.  Therefore guests who have moved into their own accommodation can still become hosts of Ukrainians who already have Homes for Ukraine visas but need new accommodation.

The majority of the other changes relate to new applications for visas.

You can find out more here: 

gov.uk/government/news/government-extends-stay-for-ukrainians-in-the-uk
gov.uk/guidance/support-for-family-members-of-british-nationals-in-ukraine-and-ukrainian-nationals-in-ukraine-and-the-uk
gov.uk/guidance/becoming-a-sponsor-homes-for-ukraine

Employment, Training and Language support opportunities

There are still places on the national STEP Ukraine scheme.  This provides a 12-week intensive English language course alongside employment support for Ukrainians.  We would encourage those interested to sign-up as soon as possible.

You can find out more and apply here: worldjewishrelief.org/stepukraine/

There is a fully funded scholarship place on the Advanced Diploma in Artisan Baking course open to refugees, asylum seekers and migrants. This is a 6-month residential course at the School of Artisan Food in Welbeck (Nottinghamshire) and is equivalent to a foundation degree. 

More information available at: Refugee Bursary Guidelines | The School of Artisan Food.

Hosting

A reminder that the current winter top-ups to monthly thank you payments will end in March 2024 (paid in April). For April onwards these will revert back to the standard national monthly rates.

If you have any queries about any of these points please do get in touch with the team to have a conversation about this. HomesforUkraine@leics.gov.uk

Enhanced Host Support Service

If as a host you haven’t signed up for the Refugee Host Support service please do.  Membership is free for hosts in Leicestershire and gives access to a 24/7 helpline for support and advice, professional advice consultations including financial and legal advice, counselling sessions, mediation including Ukrainian language mediation, and a range of wellbeing programmes and benefits. 

If you have not seen an e-mail about this about this please get in touch with us HomesforUkraine@leics.gov.uk

Guests – Benefits and Updating details

As well as updating your address details with UKVI, when you move from your host accommodation please remember to inform other organisations of you change of address and details including: DWP/Job Centre+, your doctor, your bank, your employer, your child’s school, the DVLA. 
Cost of living payment of £299 for those on benefits or tax credits should have been paid between 6 and 22 February, if you think you should have received this and have not, please speak to your DWP contact. 

Young People

Have your Say

Young people across the country can have their say on local and national priorities for government. The results of this are considered by the national youth parliament and local youth councils who will then work with government organisations to make a difference on young peoples priorities. Young people can register to complete the survey on this link or via this QR code.
https://www.makeyourmark.youthimpact.app/register/me
 
We would encourage Ukrainian young people to take part in this by completing the survey by 8th March.

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our website https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Leaving the UK & benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Univeral Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Guest Arrival Form

Hosts, please use the guest arrival form link to inform us of when guests have left your hosting arrangement.  Communication in other forms may not feed into the process and may result in overpayment which we will need to recover.  Hosts are not normally eligible for payment where guests have not been in the host accommodation for four consecutive weeks or more, so please inform us of any such situations so we can consider this.  You do not need to inform us via the guest arrival form if guests have left for less than 28 days.

If you have new guests that are not on your guest arrival form please contact us on HomesforUkraine@leics.gov.uk – you are not able to add additional guests yourself.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end, so we can provide appropriate advice and information regarding re-matching or moving into private rented accommodation. 

Guests who have moved out of hosting arrangements are able to become hosts for other Ukrainian guests that they have not previously been hosted with.  If renting they need to get permission from their landlord and the property and hosts will need to pass the suitability checks.

If you know of people who would be interested in hosting guests who may need to move on from their original hosting arrangements we would be happy to speak to them – they can contact us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk or register their interest here: 
gov.uk/register-interest-homes-ukraine.

If you do not wish to continue to receive this newsletter please e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address HomesforUkraine@leics.gov.uk.  At this time we are not able to include some overseas e-mail addresses in our mailing list.

Інформаційний лист Leicestershire Homes for Ukraine – Січень 2024

Це інформаційний бюлетень для програми Leicestershire Homes for Ukraine. Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми господарями, поділіться з ними цим листом.

Опитування господарів і гостей

Ми все ще формуємо те, як ми працюємо і що ми робимо, на основі ваших відгуків на наші опитування. Ми вже:

 • Співпрацювали з відділом навчання дорослих, щоб запустити більше курсів ESOL початкового рівня
 • Зробили додаткову службу підтримки доступною для хостів через Refugee Host Support

Зараз ми запускаємо Community Champions, щоб допомогти отримувати новини та оновлення для більшої кількості наших українських гостей.  Ми обмірковуємо, як найкраще реагувати на інші виявлені потреби, і поділимося деякими висновками та відгуками з опитувань, а також тим, що ми робимо в результаті у наступному інформаційному бюлетені.

Подовження схеми

Уряд подовжив програму «Житло для України», щоб господарі могли отримувати виплати подяки за прийом гостей, які перебувають на третьому році дії візи.  Ці виплати подяки за прийом гостей на третій рік продовжуються на рівні 500 фунтів стерлінгів на місяць, як і для прийому гостей на другий рік.

Ми отримуємо запити щодо того, що буде наприкінці третього року.  Ми намагаємося слідкувати за цим, зокрема, щоб надати гостям більше впевненості, але наразі не маємо інформації про це.

Команда підтримки «Homes for Ukraine»

Ми набираємо в команду підтримки офіцера з підбору нових господарів для гостей, яким потрібно залишити поточних хостів. З інформацією можна ознайомитись тут.

Додаткова підтримка

Ми прикріпили інформаційний бюлетень від гарячої лінії Barnados Ukrainian Support, в якому описано деякі нові проекти, які вони реалізують для підтримки дітей та молоді з України.

Гості - Оновлення даних для Вашої візи та BRP

Будь-які українські гості, чия адреса або інші особисті дані змінюються, повинні повідомити про це Візово-імміграційну службу Великої Британії – ви можете дізнатися більше та зробити це тут

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великої Британії та виплати

Якщо гості виїжджають із Великої Британії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити  Департамент праці та пенсій, а зокрема Univeral Credit and Pension Service.

Вітальні платіжні картки

Вітальні виплати призначені як одноразові виплати для підтримки українців у перші тижні перебування в країні.  У Лестерширі всі вітальні платіжні картки закриваються через 6 місяців, виходячи з того, що гості будуть поселені і матимуть джерело доходу.  Ми рекомендуємо всім гостям використати залишок на картці до цього часу.

Форма прибуття гостей

Господарі, будь ласка, скористайтеся посиланням на форму прибуття гостей, щоб повідомити нам, коли гості покинуть вашу домівку. Спілкування в інших формах може не бути ефективним і призвести до переплати, яку потрібно буде відшкодувати. Господарі зазвичай не мають права на оплату, якщо гості не проживали в їх житлі протягом чотирьох тижнів поспіль або більше, тому, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які такі ситуації, щоб ми могли це розглянути. Вам не потрібно повідомляти нас через форму прибуття гостей, якщо гості залишили Вашу оселю менше ніж на 28 днів.
Якщо у Вас є нові гості, яких немає у Вашій формі прибуття гостей, зв’яжіться з нами за адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk – Ви не можете самостійно додати гостей.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk якнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Гості, які вийшли з домовленостей про розміщення, можуть стати господарями для інших українських гостей, з якими вони раніше не проживали разом у приймаючої сторони. Якщо вони орендують житло, вони повинні отримати дозвіл від орендодавця, а помешкання та господарі повинні пройти перевірки.

Якщо Ви знаєте людей, які були б зацікавлені прийняти гостей, яким, можливо, потрібно буде змінити початкове місце проживання, ми будемо раді поговорити з ними – вони можуть зв’язатися з нами електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk або зареєструвати свій інтерес тут: gov.uk/register-interest-homes-ukraine

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на HomesforUkraine@leics.gov.uk Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk Наразі ми не можемо включити деякі закордонні адреси електронної пошти до нашого списку розсилки.

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – January 2024

This is the newsletter for the Leicestershire Homes for Ukraine scheme. If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share the information in this newsletter with them.

Host and Guest surveys

We are still shaping how we work and what we do from your feedback to our surveys. We have already:

 • Worked with adult learning to start more pre-entry level ESOL courses
 • Made an additional support service available for hosts through Refugee Host Support

We are currently launching our Community Champions to help us get news and updates to more of our Ukrainian guests.  We are considering how we can best respond to other needs identified and will share some of the findings and feedback from the surveys and what we are doing as a result in an upcoming newsletter.

Extension of the scheme

The government has extended the Homes for Ukraine scheme so that hosts can receive thank you payments for hosting guests who are in their third year of their visas.  These thank you payments for hosting guests in their third year continue at the £500 per month level set for hosting guests in their second year.

We are getting queries regarding what happens at the end of the third year.  We are trying to follow this up, particularly to provide more certainty to guests, but at this time have no information on this.

Homes for Ukraine Support Team

We are recruiting in the support team for a rematching officer to support us to find new hosts for guests who need to move on from their arrangements.

Additional Support

See news from the Barnados Ukrainian Support helpline outlining some new projects they are running to support children and young people from Ukraine.

Guests - Updating details for your visa and BRP

Any Ukrainian guests whose address or other personal details change must inform UK Visas & Immigration – you can find out more and how to do this do this.

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our website leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Leaving the UK and benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Univeral Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Welcome payment cards

Welcome payments are intended as one-off payments to support Ukrainians in their first weeks in the country.  In Leicestershire all welcome payment cards are now closed after 6 months, on the basis that guests will then be settled and have an income source.  We encourage all guests to have used up their balance on their card before this time.

Guest Arrival Form

Hosts, please use the guest arrival form link to inform us of when guests have left your hosting arrangement.  Communication in other forms may not feed into the process and may result in overpayment which we will need to recover.  Hosts are not normally eligible for payment where guests have not been in the host accommodation for four consecutive weeks or more, so please inform us of any such situations so we can consider this.  You do not need to inform us via the guest arrival form if guests have left for less than 28 days.

If you have new guests that are not on your guest arrival form please contact us on HomesforUkraine@leics.gov.uk – you are not able to add additional guests yourself.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end.  We would like to hear ideally at least three months before, so we can provide appropriate advice and information regarding rematching or moving into private rented accommodation.

Guests who have moved out of hosting arrangements are able to become hosts for other Ukrainian guests that they have not previously been hosted with.  If renting they need to get permission from their landlord and the property and hosts will need to pass the suitability checks.

If you know of people who would be interested in hosting guests who may need to move on from their original hosting arrangements we would be happy to speak to them – they can contact us by email: HomesforUkraine@leics.gov.uk or register their interest: gov.uk/register-interest-homes-ukraine

If you do not wish to continue to receive this newsletter please e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address HomesforUkraine@leics.gov.uk. At this time we are not able to include some overseas e-mail addresses in our mailing list.

Інформаційний лист Leicestershire Homes for Ukraine – грудень 2023

Ми хочемо привітати всіх господарів та гостей Лестершира з Новим роком і Різдвом! - Happy New Year and Merry Christmas!

Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми господарями, поділіться з ними цим.

Опитування господарів і гостей

Дякуємо всім, хто заповнив наші опитування. Ми аналізуємо зворотний зв'язок і на його основі будемо формувати те, як ми працюємо на місцевому рівні в майбутньому. Ми розуміємо, що уряд Великої Британії також розішле опитування дорослим гостям електронною поштою в найближчий місяць.

Розширення схеми

В осінній заяві уряд оголосив, що виплати подяки за прийом гостей за програмою «Житло для України» будуть продовжені на третій рік. Ми чекаємо на подальшу інформацію, щоб підтвердити подробиці щодо цього, і повідомимо про це господарям і гостям у Лестерширі якомога швидше.

Хостинг

З деякими відгуками гостей хочемо уточнити деякі моменти, що стосуються схеми для господарів:

 • Господарі та спонсори не повинні стягувати орендну плату з гостей
 • Хоча гості можуть бути працевлаштовані господарями, це відбувається лише в тому випадку, якщо вони можуть залишитися в помешканні, якщо вирішать залишити цю роботу.
 • Господарям може бути доцільно попросити гостей сплачувати розумний і пропорційний внесок (відповідно до використання) за воду, газ та електроенергію, спожиті або поставлені в помешкання або в будь-які об'єкти спільного користування. Ми рекомендуємо господарям надати чітку інформацію про причини та рівень будь-якого запитуваного внеску , а також надати це для відкритого обговорення з гостями для узгодження. Команда Homes for Ukraine із задоволенням підтримує гостей та господарів у відкритих дискусіях щодо розумних внесків.

Будь ласка, зверніть увагу, що муніципальна рада збільшила виплати подяки протягом зими, щоб підтримати господарів і гостей, щоб зігрітися. Цього місяця господарі мають отримати перший платіж за поповнення рахунку за листопад 2023 року.

Якщо у вас виникли запитання щодо будь-якого з цих пунктів, будь ласка, зв'яжіться з командою, щоб поговорити про це. HomesforUkraine@leics.gov.uk

Розширена служба підтримки хоста

Якщо ви як господар ще не зареєструвалися в службі підтримки приймаючих гостей-біженців, будь ласка, зробіть це. Членство є безкоштовним для господарів у Лестерширі та надає доступ до гарячої лінії, яка працює 24/7 для підтримки та порад, професійних консультацій, включаючи фінансові та юридичні консультації, консультацій, медіації, включаючи посередництво українською мовою, а також низки програм та пільг для здоров'я.

Якщо ви не бачили електронного листа з цього приводу, будь ласка, зв'яжіться з нами HomesforUkraine@leics.gov.uk

Зв'язок

Щоб переконатися, що ми охопили всіх українців у Лестерширі інформацією, яку ми маємо, про послуги підтримки, заходи та зміни в схемі, ми все ще запрошуємо людей зареєструватися як “Homes for Ukraine чемпіони” . Роль чемпіона полягатиме в тому, щоб отримувати повідомлення від команди та передавати цю інформацію гостям і господарям, яких вони знають, або додавати її до груп спілкування чи соціальних мереж, до яких вони можуть належати, а також повідомляти команді про будь-які місцеві проблеми чи потреби.

Якщо ви хочете допомогти в цьому, будь ласка, зв'яжіться з HomesforUkraine@leics.gov.uk з темою “Homes for Ukraine Champions”.

Сеанси підтримки та консультацій

Протягом наступного місяця команда проводитиме заняття в місцевих районах. Ці зустрічи будуть пов’язані з класами ESOL. Співробітники команди служби підтримки та житла готові надати або допомогти українським гостям знайти підтримку з будь-яких питань. Усі працюватимуть з 11:00 до 13:00.

Дата

Мі́сце

13 грудня

Бібліотека Хінклі (Lancaster Rd, Hinckley LE10 0AT)

14 грудня

Бібліотека Маркет-Гарборо (The Symington Building, Adam and Eve St, Market Harborough LE16 7LT)


У новому році ми переглянемо наш підхід до прийому відвідувачів відповідно до відгуків опитувань.

Локальні події

Група підтримки Melton District Ukraine звернулася до нас з проханням просувати їхню святкову соціальну мережу: четвер, 14 грудня, з 5 до 8 вечора в баптистській церкві Мелтона, LE13 0FA.

Шкіл

Зізнань

Наближається кінцевий термін подачі заявок до початкових шкіл, який розпочнеться у вересні 2024 року.

Зарахування в перший раз (FTA) – це діти віком від 4 років, які хочуть почати школу наступного року в приймальні класи з осені 2024 року.

Трансфери від найменьших до молодших – це діти вікової групи 6+, які переходять із дитячої школи до початкової школи з осені 2024 року

 • Кінцевий термін: 15 січня 2024 року
 • Дата пропозиції 16 квітня або наступного робочого дня

Ви можете звернутися до служби прийому до школи за порадою або до поточної школи чи дитячого садка вашої дитини.

З питаннями Ви можете звернутися до таких офіцерів приймальної комісії школи:

nick.kitchen@leics.gov.uk - 0116 305 6590

irene.bennett@leics.gov.uk - 0116 305 5511

paula.payne@leics.gov.uk - 0116 305 8060

steve.lee@leics.gov.uk - 0116 305 6305

Батькам слід подавати документи в 3 школи та переконатися, що додаткова школа є однією з 3. Якщо Ваша дитина живе в графстві Лестершир, Ви повинні подати заяву в Лестерширі, навіть якщо школа, до якої Ви хочете, щоб Ваша дитина ходила, знаходиться в іншому місцевому органі влади області. Заявку буде передано в цю область.

Пізні заявки матимуть найнижчий пріоритет, тому переконайтеся, що Ви подаєте заявку вчасно. Перегляньте такі веб-сайти:

Початкова/молодша школа: https://www.leicestershire.gov.uk/popular-now/apply-for-a-primary-school-place

Також відкрито прийом заявок до шкіл та коледжів на навчання після 16 років. Будь ласка, поговоріть про це зі школою вашої дитини.

Якщо у вас виникли труднощі або виникли додаткові запитання, з якими приймальна служба не може допомогти, будь ласка, зв'яжіться з нами HomesforUkraine@leics.gov.uk.

Залякування

Ми знаємо, що, на жаль, деякі українські діти постраждали від булінгу в школах. Ми знаємо, що багато шкіл підтримують дітей і сім'ї, коли це трапляється. Ми додали кілька порад для батьків дітей, якщо таке трапиться з вами.

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великої Британії та виплати

Якщо гості виїжджають із Великої Британії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити Департамент праці та пенсій, а зокрема Univeral Credit and Pension Service.

Форма прибуття гостей

Господарі, будь ласка, скористайтеся посиланням на форму прибуття гостей, щоб повідомити нам, коли гості покинуть вашу домівку. Спілкування в інших формах може не бути ефективним і призвести до переплати, яку нам потрібно буде відшкодувати. Господарі зазвичай не мають права на оплату, якщо гості не проживали в їх житлі протягом чотирьох тижнів поспіль або більше, тому, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які такі ситуації, щоб ми могли це розглянути. Вам не потрібно повідомляти нас через форму прибуття гостей, якщо гості залишили Вашу оселю менше ніж на 28 днів.

Якщо у Вас є нові гості, яких немає у Вашій формі прибуття гостей, зв’яжіться з нами за адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk – Ви не можете самостійно додати гостей.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk якнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Гості, які вийшли з домовленостей про розміщення, можуть стати господарями для інших українських гостей, з якими вони раніше не проживали разом у приймаючої сторони. Якщо вони орендують житло, вони повинні отримати дозвіл від орендодавця, а помешкання та господарі повинні пройти перевірку на придатність.

Якщо Ви знаєте людей, які були б зацікавлені прийняти гостей, яким, можливо, потрібно буде змінити початкове місце про розміщення, ми будемо раді поговорити з ними – вони можуть зв’язатися з нами електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk або зареєструвати свій інтерес тут: https://www.gov.uk/register-interest-homes-ukraine.

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на HomesforUkraine@leics.gov.uk. Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk. Наразі ми не можемо включити деякі закордонні адреси електронної пошти до нашого списку розсилки.

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – December 2023

We want to wish all Leicestershire hosts and Guests a Merry Christmas, and a Happy New Year - з Новим роком і Різдвом!

If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share the information in this newsletter with them.

Host and Guest surveys

Thank you to all who completed our surveys. We are analysing the feedback and will be shaping how we work locally going forwards based upon it. We understand the UK government will also be sending out a survey to adult guests by e-mail in the coming month.

Extension of the scheme

In the Autumn Statement the government announced that thank you payments for hosting guests on the Homes for Ukraine scheme will be extended into a third year. We are awaiting further information to confirm the detail regarding this and will let hosts and guests in Leicestershire know as soon as possible.

Hosting

With some feedback from guests we want to clarify some points regarding the scheme for hosts:

 • Hosts and sponsors should not be charging rent to guests
 • Whilst guests can be employed by hosts, this is only if they are able to remain in the accommodation if they choose to leave that employment.
 • It may be appropriate for hosts to ask guests to pay a reasonable and proportionate contribution (according to use) for water, gas and electricity consumed or supplied to the accommodation or to any shared facilities. We would recommend hosts provide clear information on the reasons for and the level of any contribution requested and present this to be discussed openly with guests for agreement. The Homes for Ukraine team are happy to support guests and hosts in open discussions regarding reasonable contributions.

Please also note the council have increased thank you payments over the winter to support hosts and guests to keep warm. Hosts should receive their first topped-up payment this month for November 2023.

If you have any queries about any of these points please do get in touch with the team to have a conversation about this. HomesforUkraine@leics.gov.uk

Enhanced Host Support Service

If as a host you haven’t signed up for the Refugee Host Support service please do. Membership is free for hosts in Leicestershire and gives access to a 24/7 helpline for support and advice, professional advice consultations including financial and legal advice, counselling sessions, mediation including Ukrainian language mediation, and a range of wellbeing programmes and benefits.

If you have not seen an e-mail about this about this please get in touch with us HomesforUkraine@leics.gov.uk

Communication

To make sure we reach all Ukrainians across Leicestershire with information we have about support services, events and changes to the scheme we are still welcoming people to sign up as Homes for Ukraine Champions. The role of the champion will be to receive communications from the team and forward that information onto guests and hosts they know, or add it to communication or social media groups they may be part of, as well as feeding back any local concerns or needs to the team.

If you would like to assist in this please contact HomesforUkraine@leics.gov.uk with the subject “Homes for Ukraine Champions.”

Support and Advice drop-in sessions

The team will be running drop-in sessions in local areas over the next month linked to ESOL classes. Support and housing officers from the team will be available to provide or help Ukrainian guests find support with any enquiries. All will run from 11am to 1pm.

Date

Location

13December

Hinckley Library (Lancaster Rd, Hinckley LE10 0AT)

14December

Market Harborough Library (The Symington Building, Adam and Eve St, Market Harborough LE16 7LT)

We will be reviewing our approach to drop-ins in the new year in line with survey feedback.

Local events

Melton District Ukraine Support group have asked us to promote their Festive Social: Thursday 14December 5-8pm at Melton Baptist Church, LE13 0FA.

Schools

Admissions

The deadline for applications to primary schools to start in September 2024 is near.

First time admissions (FTAs) – these are children who will be aged 4 on 1 September 2024 looking to start school in Reception class entry from autumn 2024.

Infant to Junior transfers – these are 6+ age-group children moving from Infant school to junior school entry from autumn 2024.

 • Closing date 15January 2024
 • Offer date 16April or next working day

You can speak to the School Admissions service for advice or to your child’s current school, or nursery.

 

You can contact the following officers in school admissions with queries:

nick.kitchen@leics.gov.uk - 0116 305 6590

irene.bennett@leics.gov.uk - 0116 305 5511

paula.payne@leics.gov.uk - 0116 305 8060

steve.lee@leics.gov.uk - 0116 305 6305

Parents should apply for 3 schools and make sure the catchment school is one of the 3. If your child lives in the County of Leicestershire you should apply in Leicestershire, even if the school you want your child to go to is in a different local authority area. The application will be passed to that area.

Late applications will have the lowest priority so please ensure you apply on time. Please see ourPrimary / Juniorweb pagefor a video.

Applications to schools and colleges for post-16 education are also open now. Please speak to your child’s school about these.

If you are having any difficulties or have further queries the admissions service cannot help with please get in touch with us HomesforUkraine@leics.gov.uk.

Bullying

We are aware that sadly some Ukrainian children have suffered bullying in some schools. We know many schools have been supportive in supporting children and families when this happens. We have attached some advice for parents of children if this happens to you.

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our Support for Ukraine website.

Leaving the UK & benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Universal Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Guest Arrival Form

Hosts, please use the guest arrival form link to inform us of when guests have left your hosting arrangement. Communication in other forms may not feed into the process and may result in overpayment which we will need to recover.

Hosts are not normally eligible for payment where guests have not been in the host accommodation for four consecutive weeks or more, so please inform us of any such situations so we can consider this. You do not need to inform us via the guest arrival form if guests have left for less than 28 days.

If you have new guests that are not on your guest arrival form please contact us on HomesforUkraine@leics.gov.uk – you are not able to add additional guests yourself.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end, so we can provide appropriate advice and information regarding rematching or moving into private rented accommodation.

Guests who have moved out of hosting arrangements are able to become hosts for other Ukrainian guests that they have not previously been hosted with. If renting they need to get permission from their landlord and the property and hosts will need to pass the suitability checks.

If you know of people who would be interested in hosting guests who may need to move on from their original hosting arrangements we would be happy to speak to them – they can contact us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk or register their interest online.

If you do not wish to continue to receive this newsletter please e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address HomesforUkraine@leics.gov.uk. At this time we are not able to include some overseas e-mail addresses in our mailing list.

Thank you for your support

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Інформаційний лист Leicestershire Homes for Ukraine – Листопад 2023

Це інформаційний бюлетень програми Leicestershire Homes for Ukraine.Цього місяця це особливо довгий лист, оскільки багато чого відбувається, але, будь ласка, прочитайте до кінця.

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на HomesforUkraine@leics.gov.uk. Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk. Наразі ми не можемо включити деякі закордонні адреси електронної пошти до нашого списку розсилки.

Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми господарями, поділіться з ними цим.

Опитування господарів і гостей

Будь ласка, пройдіть опитування господаря або гостя, щоб допомогти нам сформувати підтримку, яку ми надаємо господарям і гостям у цій схемі в майбутньому.

Опитування HOST - Англійська

Опитування HOST - Українська

Опитування ГОСТЯ - Англійська

Опитування ГОСТЯ - Українська

Підтримка господарів (господарі)

Платежі «Подяки» за хостинг

Рада усвідомлює тиск на сім’ї, які приймають гостей, і вирішила використати місцеві кошти, щоб поповнити виплати подяки господарям протягом зими на 160 фунтів стерлінгів на місяць з листопада 2023 року по березень 2024 року. Тому господарі, які мають гостей на другому році навчання, отримають 660 фунтів стерлінгів на місяць, а господарі з гостями лише в перший рік отримають 510 фунтів стерлінгів на місяць.

Відповідно до чинного підходу до оплати, підвищена оплата за листопад буде здійснена у грудні.

Служба підтримки хостів

Послуга підтримки хостів та спонсорів тепер доступна для поточних і нещодавніх господарів за схемою Homes for Ukraine в Leicestershire. Leicestershire County Council фінансує членство принаймні на 12 місяців для господарів у Лестерширі. Підтримка включає гарячу лінію 24/7 для підтримки та порад, доступ до професійних консультацій, консультацій, включаючи фінансові та юридичні консультації, доступ до безкоштовних консультацій з будь-яких питань, медіацію, включаючи медіацію українською мовою, а також низку програм та пільг для здоров'я.

Якщо ви не бачили електронного листа з цього приводу, будь ласка, зв'яжіться з нами HomesforUkraine@leics.gov.uk

Мовна підтримка (гості)

Уроки англійської мови

Leicestershire County Council проведе додаткові курси англійської мови базового рівня, спочатку орієнтовані на українських гостей. Курси проходитимуть онлайн за підтримки учнів та шляху до курсів ESOL. Курси розпочнуться в січні, а сесії зарахування та оцінювання проходитимуть по всьому округу з 17 листопада.

Будь ласка, зареєструйте свою зацікавленість у цьому, надіславши електронного листа на адресу HomesforUkraine@leics.gov.uk повідомте команду, включаючи ваше ім'я, адресу та адресу електронної пошти, і це допоможе нам спланувати та прискорити оцінювання та реєстрацію на сесії оцінювання.

Навчання викладанню англійської мови як іноземної (TEFL)

Тепер українці, які проживають у Східному Мідлендсі, отримують фінансування для навчання викладанню англійської мови як другої або іншої мови (TESOL). Незалежно від того, чи хочете ви добровільно присвятити частину свого часу, щоб допомогти іншим вивчити базову англійську мову, чи отримати всесвітньо відому кваліфікацію та продовжити кар'єру в TEFL, для вас знайдеться щось!

На даний момент на вибір є 3 курси:

 1. CertTESOL - це всесвітньо відома кваліфікація, яка ідеально підходить для людей, які хотіли б зробити TEFL своєю професією у Великобританії. Існує 16-тижневий варіант, який вимагає 10-15 годин самостійного домашнього навчання на тиждень і вимагає, щоб ви відвідували мовну академію особисто в Ноттінгемі мінімум 5 субот (відвідування онлайн в інші суботи обов'язкове), щоб завершити навчальний практичний елемент курсу. Цей курс також доступний повністю онлайн.
 2. 168-годинний онлайн-курс TEFL - це чудовий варіант для людей, які не можуть взяти на себе зобов'язання щодо CertTESOL і потребують більш гнучкого варіанту навчання. Це кваліфікація 5-го рівня, яку можна пройти у власному темпі.
 3. 100-годинний курс TEFL - це неакредитований курс, який ідеально підходить для людей, які хотіли б покращити свою англійську та отримати певний досвід у TEFL, але не мають достатньо високих знань англійської мови для курсів вищого рівня. Люди, які закінчили цей курс, можуть стати асистентами в класі або вчителями-волонтерами, допомагаючи надихнути інших покращити свої навички англійської мови

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, подайте заявку за допомогою “Apply Now!” на кнопці Flying Cows website – Flying Cows зв'яжеться з вами, щоб обговорити вибір курсу та ваше право на участь.

Вітальні платіжні картки – закриття (Гості)

Вітальні виплати в розмірі 200 фунтів стерлінгів (плюс грант на подорож у розмірі 65 фунтів стерлінгів у Лестерширі) доступні всім гостям після першого прибуття в країну. Це робиться для того, щоб підтримати гостей під час першого прибуття, облаштування та відкриття банківських рахунків, пільг тощо. У Лестерширі ми надаємо гостям передплачену картку з цією оплатою.

Оскільки за зберігання цих карток стягується плата, і вони призначені для дуже короткострокової підтримки, з кінця листопада 2023 року ми закриємо всі платіжні картки через 6 місяців. Ми рекомендуємо всім гостям, які отримали картку до 1 червня 2023 року, зняти або витратити залишок коштів на вітальній платіжній картці до 30 листопада. З цього моменту всі картки будуть закриті через 6 місяців після дати їх відправлення.

Зв'язок

Ми хочемо, щоб інформація, яку ми маємо про послуги підтримки, події та зміни в схемі, досягла всіх українців у Лестерширі. Чи можете ви нам допомогти? Ми хочемо зареєструвати певну кількість гостей, господарів та інших людей, які працюють з українськими гостями, як “Homes for Ukraine Чемпіонів”. Роль Чемпіона полягатиме в тому, щоб отримувати повідомлення від команди та передавати цю інформацію гостям і господарям, яких вони знають, або додавати її до груп спілкування чи соціальних мереж, до яких вони можуть належати, а також повідомляти команді про будь-які місцеві проблеми чи потреби.

Намір полягає в тому, щоб ви могли отримувати повідомлення швидше, ніж чекати на нашу щомісячну розсилку, і отримати ширше охоплення, зокрема для гостей, ніж електронна розсилка.

Якщо ви хочете допомогти в цьому, будь ласка, зв'яжіться з нами HomesforUkraine@leics.gov.uk з темою листа “Homes for Ukraine Champions.”

Сеанси підтримки та консультації

Протягом наступного місяця команда проводитиме заняття в місцевих районах. Ці зустрічи будуть пов’язані з класами ESOL. Співробітники команди служби підтримки та житла готові надати або допомогти українським гостям знайти підтримку з будь-яких питань. Усі працюватимуть з 11:00 до 13:00.

Date

Location

15 Листопад

Бібліотека Коалвілла (High St, Coalville LE67 3EA)

16 Листопад

Бібліотека Лафборо (31 Granby St, Loughborough LE11 3DU)

22 Листопад

Бібліотека Хінклі (Lancaster Rd, Hinckley LE10 0AT)

23 Листопад

Бібліотека Маркет-Гарборо (The Symington Building, Adam and Eve St, Market Harborough LE16 7LT)

28 Листопад

Бібліотека Мелтона (Wilton Rd, Melton Mowbray LE13 0UJ)

1 Грудень

Центр навчання дорослих Ендербі (Adult Learning Centre, Townsend Rd, Enderby, Leicester LE19 4PG)

У грудні відбудуться додаткові прийоми.

Нова соціальна група Мелтона (зустріч у Баптистській церкві Мелтона) визначила дати на найближчі місяці:

 1. Четвер, 16 листопада - 16.30-19.00
 2. Четвер, 14 грудня - 16.30-19.30 (Святкування Різдва)

Щоб отримати інформацію про інші групи підтримки в окрузі або якщо у вас є група, до якої приїхали б наші співробітники з питань житла чи підтримки, або якщо ви бажаєте відвідати співробітника служби підтримки, зв’яжіться з нами за адресою homesforukraine@leicestershire.gov.uk

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великої Британії та виплати

Якщо гості виїжджають із Великої Британії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити Департамент праці та пенсій, а зокрема Univeral Credit and Pension Service.

Форма прибуття гостей

Господарі, будь ласка, скористайтеся посиланням на форму прибуття гостей, щоб повідомити нам, коли гості покинуть вашу домівку. Спілкування в інших формах може не бути ефективним і призвести до переплати, яку нам потрібно буде відшкодувати. Господарі зазвичай не мають права на оплату, якщо гості не проживали в їх житлі протягом чотирьох тижнів поспіль або більше, тому, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які такі ситуації, щоб ми могли це розглянути. Вам не потрібно повідомляти нас через форму прибуття гостей, якщо гості залишили Вашу оселю менше ніж на 28 днів.

Якщо у Вас є нові гості, яких немає у Вашій формі прибуття гостей, зв’яжіться з нами за адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk – Ви не можете самостійно додати гостей.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk якнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Гості, які вийшли з домовленостей про розміщення, можуть стати господарями для інших українських гостей, з якими вони раніше не проживали разом у приймаючої сторони. Якщо вони орендують житло, вони повинні отримати дозвіл від орендодавця, а помешкання та господарі повинні пройти перевірку на придатність.

Якщо Ви знаєте людей, які були б зацікавлені прийняти гостей, яким, можливо, потрібно буде змінити початкове місце про розміщення, ми будемо раді поговорити з ними – вони можуть зв’язатися з нами електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk або зареєструвати свій інтерес тут: https://www.gov.uk/register-interest-homes-ukraine.

Дякуємо Вам за Вашу підтримку

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – November 2023

This is the newsletter for the Leicestershire Homes for Ukraine scheme. This month this is a particularly long newsletter, as there is a lot going on, but please do read it all

If you do not wish to receive this newsletter please e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk. If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address HomesforUkraine@leics.gov.uk. At this time we are not able to include some overseas e-mail addresses in our mailing list.

If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share the informaiotn in this newsletter with them.

Host and Guest surveys

Please do complete a host or guest survey to help us shape the support we provide for hosts and guests on the scheme going forward.

HOST survey - English

HOST survey - Ukrainian

GUEST survey - English

GUEST survey - Ukrainian

Host Support (Hosts)

‘Thank you’ payments for hosting

The council is aware of pressures on families hosting, and has decided to use local funds to top up Thank you payments to hosts over the winter by £160 per month from November 2023 to March 2024 above the standard national rates on the scheme. Hosts with guests in their second year will therefore receive £660 per month, and hosts with guests in their first year only will receive £510 per month.

In line with the current payment approach the uplifted payment for the month of November will be made in December.

Enhanced Host Support Service

Refugee Host Support service is now available to current and recent hosts on the Homes for Ukraine scheme in Leicestershire. Leicestershire County Council is funding memberships for at least 12 months for hosts in Leicestershire. Support includes a 24/7 helpline for support and advice, access to professional advice consultations including financial and legal advice, access to free counselling sessions regarding any issues, mediation including Ukrainian language mediation, and a range of wellbeing programmes and benefits.

If you have not seen an e-mail about this about this please get in touch with us HomesforUkraine@leics.gov.uk

Language Support (Guests)

English Classes

Leicestershire County Council will be running some additional basic level english language courses initially targeted at Ukrainian guests. Courses will be online with learner support and a pathway into ESOL courses. Courses will start in January with enrolment and assessment sessions running across the County from 17 November.

Please register your interest for this, by sending an e-mail to HomesforUkraine@leics.gov.uk letting the team know, including your name, address and e-mail address and this will help us to plan and speed up assessment and registration at the assessment sessions.

Training to teach English as a foreign language (TEFL)

Funding is now available for Ukrainians living in the East Midlands to train to Teach English as a Second or Other Language (TESOL). Whether you would like to volunteer some of your time to help others learn basic English or gain a world renowned qualification and pursue a career in TEFL, there is something for you!

There are currently 3 courses to choose from:

 1. CertTESOL - this is a world renowned qualification ideal for people who would like to make TEFL their profession in the UK. There is a 16-week option which requires 10-15 hours of self-directed home study per week and requires you to attend the language academy in person in Nottingham on a minimum of 5 Saturdays (attendance online on the other Saturdays is required) to complete the teaching practice element of the course. This course is also available completely online.
 2. 168hr online TEFL course - this is a great option for people who cannot commit to the CertTESOL and need a more flexible study option. This is a level 5 qualification which can be completed at your own pace.
 3. 100hr TEFL course - this is an unaccredited course which is perfect for people who would like to improve their English and gain some experience in TEFL but do not have high enough English language ability for the higher level courses. People completing this course can become classroom assistants, or volunteer teachers, helping to inspire others to improve their English ability

If you are interested please apply using the “Apply Now!” button on the Flying Cows website – Flying Cows will contact you to discuss choosing a course and your eligibility.

Welcome payment cards – closure (Guests)

Welcome payments of £200 (plus a £65 travel grant in Leicestershire) are available to all guests when they first arrive in the Country. The purpose of this is to support guests when they first arrive while they are settling in and setting up bank accounts, benefits etc. In Leicestershire we provide a pre-paid card to guests with this payment on.

As there is a charge to keep these cards open and they are intended as very short-term support, from the end of November 2023 we will be closing all payment cards after 6-months. We would encourage all guests who received their card before 1 June 2023 to have withdrawn or spent the balance on their welcome payment card by the 30 November. From that point all cards will be closed 6 months after the date they were sent out.

Communication

We want to make sure the information we have about support services, events and changes to the scheme reach all Ukrainians across Leicestershire. Can you help us? We are looking to sign up a number of guests, hosts and other people working with Ukrainian guests as Homes for Ukraine champions. The role of the champion will be to receive communications from the team and forward that information onto guests and hosts they know, or add it to communication or social media groups they may be part of, as well as feeding back any local concerns or needs to the team.

The intention is that we can get messages out more quickly than waiting for our monthly newsletter and get a broader reach, in particular to guests, than the e-mail newsletter.

If you would like to assist in this please contact HomesforUkraine@leics.gov.uk with the subject “Homes for Ukraine Champions.”

Support and Advice drop-in sessions

The team will be running drop-in sessions in local areas over the next month linked to ESOL classes. Support and housing officers from the team alongside the Red Cross will be available to provide or help Ukrainian guests find support with any enquiries. As these progress we will have other organisations such as the Red Cross present at these as well. All will run from 11am to 1pm.

Date

Location

15 November

Coalville Library (High St, Coalville LE67 3EA)

16 November

Loughborough Library (31 Granby St, Loughborough LE11 3DU)

22 November

Hinckley Library (Lancaster Rd, Hinckley LE10 0AT)

23 November

Market Harborough Library (The Symington Building, Adam and Eve St, Market Harborough LE16 7LT)

28 November

Melton Library (Wilton Rd, Melton Mowbray LE13 0UJ)

1 December

Enderby Adult Learning Centre (Adult Learning Centre, Townsend Rd, Enderby, Leicester LE19 4PG)

More drop-ins will take place in December.

The new Melton Social Group (Meeting at Melton Baptist Church) have set dates for the coming months:-

 1. Thursday 16 November - 4.30-7pm
 2. Thursday 14 December - 4.30-7.30pm (Christmas Celebration)

For information on other support groups across the County or if you have a group that would like our housing or support officers to come along to or if you would like a visit from a support officer please get in touch on homesforukraine@leicestershire.gov.uk

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our website https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Leaving the UK & benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Univeral Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Guest Arrival Form

Hosts, please use the guest arrival form link to inform us of when guests have left your hosting arrangement. Communication in other forms may not feed into the process and may result in overpayment which we will need to recover. Hosts are not normally eligible for payment where guests have not been in the host accommodation for four consecutive weeks or more, so please inform us of any such situations so we can consider this. You do not need to inform us via the guest arrival form if guests have left for less than 28 days.

If you have new guests that are not on your guest arrival form please contact us on HomesforUkraine@leics.gov.uk – you are not able to add additional guests yourself.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end, so we can provide appropriate advice and information regarding rematching or moving into private rented accommodation.

Guests who have moved out of hosting arrangements are able to become hosts for other Ukrainian guests that they have not previously been hosted with. If renting they need to get permission from their landlord and the property and hosts will need to pass the suitability checks.

If you know of people who would be interested in hosting guests who may need to move on from their original hosting arrangements we would be happy to speak to them – they can contact us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk or register their interest here:
https://www.gov.uk/register-interest-homes-ukraine.

Thank you for your support

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Інформаційний бюлетень Leicestershire Homes for Ukraine – жовтень 2023

Це інформаційний бюлетень програми Leicestershire Homes for Ukraine.

Якщо ви не бажаєте отримувати цей інформаційний бюлетень, надішліть електронний лист на HomesforUkraine@leics.gov.uk. Якщо ви знаєте гостя чи господаря за схемою, який не отримує цього, вони можуть зареєструватися, зв’язавшись з нами за цією адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk. Наразі ми не можемо включити деякі закордонні адреси електронної пошти до нашого списку розсилки.

Якщо ви є частиною місцевої групи Whatsapp або Facebook разом з іншими українськими гостями чи їхніми господарями, поділіться з ними цим.

Платежі «Подяки» за хостинг

Рада усвідомлює тиск на сім’ї, які приймають гостей, і вирішила використати місцеві кошти, щоб поповнити виплати подяки господарям протягом зими на 160 фунтів стерлінгів на місяць з листопада 2023 року по березень 2024 року. Тому господарі, які мають гостей на другому році навчання, отримають 660 фунтів стерлінгів на місяць, а господарі з гостями лише в перший рік отримають 510 фунтів стерлінгів на місяць.

Відповідно до чинного підходу до оплати, підвищена оплата за листопад буде здійснена у грудні.

Підтримка хостингу

Рада визнає, що хостинг може бути корисним, але водночас і складним. Ми співпрацюємо з організацією під назвою Refugee host support, щоб надати додаткову підтримку приймаючим особам та їхнім сім’ям щодо розміщення та інших питань. Підтримка включає цілодобову гарячу лінію для підтримки та консультацій, сеанси професійної консультації, включаючи фінансові та юридичні консультації, доступ до безкоштовних консультацій щодо будь-яких питань, посередництво, в тому числі україномовне посередництво, а також низку програм і переваг для здоров’я.

Підтримка доступна через схему членства, яку оплачує рада для господарів у Лестерширі.

Інформацію про те, як зареєструватися на цю послугу, буде надіслано пізніше цього місяця.

Вступ до школи та переведення

Місця в школах: Кінцевий термін подачі заявок у середні школи для дітей, який розпочнеться у вересні 2024 року, вже близько. Кінцеві терміни вказані нижче.

Переведення в середню школу – це діти вікової групи 11+, які переходять із початкової школи в середню у 7 клас з осені 2024 року.

 • Кінцевий термін: 31 жовтня 2023 року
 • Дата пропозиції 1 березня 2024 року або наступного робочого дня

Зараз також відкриті наступні процеси вступу, але з довшими термінами:

Зарахування в перший раз (FTA) – це діти віком від 4 років, які хочуть почати школу наступного року в приймальні класи з осені 2024 року.

 • Кінцевий термін: 15 січня 2024 року
 • Дата пропозиції 16 квітня або наступного робочого дня

Трансфери від найменьших до молодших – це діти вікової групи 6+, які переходять із дитячої школи до початкової школи з осені 2024 року

 • Кінцевий термін: 15 січня 2024 року
 • Дата пропозиції 16 квітня або наступного робочого дня

Ви можете звернутися до служби прийому до школи за порадою або до поточної школи чи дитячого садка вашої дитини.

З питаннями Ви можете звернутися до таких офіцерів приймальної комісії школи:

nick.kitchen@leics.gov.uk - 0116 305 6590

irene.bennett@leics.gov.uk - 0116 305 5511

paula.payne@leics.gov.uk - 0116 305 8060

steve.lee@leics.gov.uk - 0116 305 6305

Батькам слід подавати документи в 3 школи та переконатися, що додаткова школа є однією з 3. Якщо Ваша дитина живе в графстві Лестершир, Ви повинні подати заяву в Лестерширі, навіть якщо школа, до якої Ви хочете, щоб Ваша дитина ходила, знаходиться в іншому місцевому органі влади області. Заявку буде передано в цю область.

Пізні заявки матимуть найнижчий пріоритет, тому переконайтеся, що Ви подаєте заявку вчасно. Перегляньте такі веб-сайти:

Середня школа: https://www.leicestershire.gov.uk/education-and-children/schools-colleg…

Початкова/молодша школа: https://www.leicestershire.gov.uk/popular-now/apply-for-a-primary-schoo…

У середу, 11 жовтня, з 18:30 до 19:15 ми проводимо онлайн-інформаційну сесію для українських батьків щодо вступу. Ви зможете отримати доступ до цього, використовуючи таке посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYyZTRmN2UtNGRi… 53-a29d57017359%22%2c %22Oid%22%3a%22608d7610-e572-45bd-82ed-704eb4dda3dd%22%7d

Інформація про житло

Муніципальний податок (Council Tax): якщо Ви переїжджаєте зі спонсорського житла в приватну орендовану нерухомість або у власний будинок, Ви будете зобов’язані сплачувати муніципальний податок. Якщо Ви та всі члени вашої родини отримали візу через програму Homes for Ukraine, Вам потрібно буде сплатити лише 50% від загальної суми міського податку.

Муніципальний податок(Council Tax) – це податок, який сплачується Вашим місцевим органам влади за місцеві послуги, такі як догляд, соціальні послуги, поліція та місцеві установи. Це встановлена сума для фінансового року, який триває з квітня по березень, і Ви можете платити її щомісяця.

https://www.gov.uk/guidance/renting-private-accommodation-homes-for-ukr…

Сеанси підтримки та консультації

Протягом наступного місяця команда проводитиме заняття в місцевих районахюЦі зустрічи будуть пов’язані з класами ESOL. Співробітники команди служби підтримки та житла готові надати або допомогти українським гостям знайти підтримку з будь-яких питань. У міру розвитку цих заходів інші організації, такі як Червоний Хрест, також будуть присутні на них.

Усі працюватимуть з 11:00 до 13:00.

Дата

Місцезнаходження

4 жовтня

Бібліотека Коалвілла (High St, Coalville LE67 3EA)

5 жовтня

Бібліотека Лафборо (31 Granby St, Loughborough LE11 3DU)

11 жовтня

Бібліотека Хінклі (Lancaster Rd, Hinckley LE10 0AT)

12 жовтня

Бібліотека Маркет-Гарборо (The Symington Building, Adam and Eve St, Market Harborough LE16 7LT)

17 жовтня

Бібліотека Мелтона (Wilton Rd, Melton Mowbray LE13 0UJ)

25 жовтня

Бібліотека Коалвілла (High St, Coalville LE67 3EA)

26 жовтня

Бібліотека Лафборо (31 Granby St, Loughborough LE11 3DU)

 

Перша сесія в Ендербі запланована на 10 листопада.

Enderby Adult Learning Centre (Adult Learning Centre, Townsend Rd, Enderby, Leicester LE19 4PG):

У листопаді та грудні відбудуться додаткові прийоми.

Нова соціальна група Мелтона (зустріч у баптистській церкві Мелтона) визначила дати на найближчі місяці:

 1. Четвер, 19 жовтня - 16:30-19:00
 2. Четвер, 16 листопада - 16.30-19.00
 3. Четвер, 14 грудня - 16.30-19.30 (Святкування Різдва

Щоб отримати інформацію про інші групи підтримки в окрузі або якщо у вас є група, до якої приїхали б наші співробітники з питань житла чи підтримки, або якщо ви бажаєте відвідати співробітника служби підтримки, зв’яжіться з нами за адресою homesforukraine@leicestershire.gov.uk

Нагадування

Ви можете знайти інформацію щодо схеми, включаючи дати оплати та форму прибуття гостей, на нашому веб-сайті https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Виїзд із Великобританії та виплати

Якщо гості виїжджають із Великобританії на термін більше ніж на 28 днів, вони повинні повідомити Департамент праці та пенсій відповідно засобами Універсальної кредитно-пенсійної служби (Univeral Credit and Pension Service).

Форма прибуття гостей

Господарі, будь ласка, скористайтеся посиланням на форму прибуття гостей, щоб повідомити нам, коли гості покинуть ваш хостинг. Спілкування в інших формах може не включатися в процес і призвести до переплати, яку нам потрібно буде відшкодувати. Господарі зазвичай не мають права на оплату, якщо гості не проживали в їх житлі протягом чотирьох тижнів поспіль або більше, тому, будь ласка, повідомляйте нам про будь-які такі ситуації, щоб ми могли це розглянути. Вам не потрібно повідомляти нас через форму прибуття гостей, якщо гості залишили Вашу оселю менше ніж на 28 днів.

Якщо у Вас є нові гості, яких немає у Вашій формі прибуття гостей, зв’яжіться з нами за адресою HomesforUkraine@leics.gov.uk – Ви не можете самостійно додати додаткових гостей.

Закінчення домовленостей про хостинг

Будь ласка, повідомте нам електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk якнайшвидше, коли ви очікуєте завершення договору про хостинг, щоб ми могли надати відповідні поради та інформацію щодо повторного підбору спонсора або переїзду в приватне орендоване житло.

Гості, які вийшли з домовленостей про розміщення, можуть стати господарями для інших українських гостей, з якими Вони раніше не проживали разом у приймаючої сторони. Якщо вони орендують житло, вони повинні отримати дозвіл від орендодавця, а помешкання та господарі повинні пройти перевірку на придатність.

Якщо Ви знаєте людей, які були б зацікавлені прийняти гостей, яким, можливо, потрібно буде змінити початкове місце про розміщення, ми будемо раді поговорити з ними – вони можуть зв’язатися з нами електронною поштою HomesforUkraine@leics.gov.uk або зареєструвати свій інтерес тут: https://www.gov.uk/register-interest-homes-ukraine.

Дякуємо Вам за Вашу підтримку

Leicestershire Homes for Ukraine Team

Leicestershire Homes for Ukraine Newsletter – October 2023

This is the newsletter for the Leicestershire Homes for Ukraine scheme.

If you do not wish to receive this newsletter please e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk. If you know a guest or host on the scheme who doesn’t receive this they can sign up by contacting us on this address HomesforUkraine@leics.gov.uk. At this time we are not able to include some overseas e-mail addresses in our mailing list.

If you are part of a local Whatsapp or facebook group with other Ukrainian guests or their hosts, please do share this with them.

‘Thank you’ payments for hosting

The council is aware of pressures on families hosting, and has decided to use local funds to top up standard Thank you payments to hosts over the winter by £160 per month from November 2023 to March 2024. Hosts with guests in their second year will therefore receive £660 per month, and hosts with guests in their first year only will receive £510 per month.

In line with the current payment approach the uplifted payment for the month of November will be made in December.

Hosting Support

The council recognises that hosting can be rewarding but also challenging. We are working with an organisation called refugee host support to provide additional support to hosts and their families regarding hosting or other matters. Support includes a 24/7 helpline for support and advice, sessions of professional advice including financial and legal advice, access to free counselling sessions regarding any issues, mediation including Ukrainian language mediation, and a range of wellbeing programmes and benefits.

Support is accessible through a membership scheme, which the council is paying for for hosts in Leicestershire.

Information on how to sign up for this service will be sent out later this month.

School admissions and transfer

School places: The deadline for applications to secondary schools for children to start in September 2024 is near. The deadlines are outlined below.

Secondary Transfers – these are 11+ age group children moving from Primary to Secondary school in Year-7 entry from autumn 2024

 • Closing date 31st October 2023
 • Offer date 1st March 2024 or next working day

 

The following admissions processes are also now open, but with longer deadlines:

 

First time admissions (FTAs) – these are children of 4+ age looking to start school next year in Reception class entry from autumn 2024

 • Closing date is 15th January 2024
 • Offer date 16th April or next working day

 

Infant to Junior transfers – these are 6+ age group children moving from Infant school to junior school entry from autumn 2024

 • Closing date 15th January 2024
 • Offer date 16th April or next working day

 

You can speak to the School Admissions service for advice or to your child’s current school, or nursery.

 

You can contact the following officers in school admissions with queries:

nick.kitchen@leics.gov.uk - 0116 305 6590

irene.bennett@leics.gov.uk - 0116 305 5511

paula.payne@leics.gov.uk - 0116 305 8060

steve.lee@leics.gov.uk - 0116 305 6305

 

Parents should apply for 3 schools and make sure the catchment school is one of the 3. If your child lives in the County of Leicestershire you should apply in Leicestershire, even if the school you want your child to go to is in a different local authority area. The application will be passed to that area.

 

Late applications will have the lowest priority so please ensure you apply on time. Please see the following websites:

Secondary: https://www.leicestershire.gov.uk/education-and-children/schools-colleges-and-academies/school-admissions/apply-for-a-secondary-school-place

Primary / Junior: https://www.leicestershire.gov.uk/popular-now/apply-for-a-primary-school-place

We are running an online information session for Ukrainian parents regarding admissions on Wednesday 11th October 6:30-7:15pm. You will be able to access this using the following link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYyZTRmN2UtNGRiOS00YTM0LTk1ZjEtOWY3MWE3N2U3MGI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221fcf6b4b-21c9-40c2-b753-a29d57017359%22%2c%22Oid%22%3a%22608d7610-e572-45bd-82ed-704eb4dda3dd%22%7d

Housing information

Council Tax: If you move out of hosted accommodation into privately rented property or a home of your own, you will become liable for paying Council Tax. If you, and everyone else in your household, received a visa through the Homes for Ukraine scheme, you will only need to pay 50% of the overall Council Tax bill.

Council Tax is a tax which goes to your local authority for local services such as care, social services, police and local facilities. This is a set amount for the financial year which runs from April to March, and you can pay this monthly.

https://www.gov.uk/guidance/renting-private-accommodation-homes-for-ukraine

Support and Advice drop-in sessions

The team will be running drop-in sessions in local areas over the next month linked to ESOL classes. Support and housing officers from the team will be available to provide or help Ukrainian guests find support with any enquiries. As these progress we will have other organisations such as the Red Cross present at these as well. All will run from 11am to 1pm.

Date

Location

4 October

Coalville Library (High St, Coalville LE67 3EA)

5 October

Loughborough Library (31 Granby St, Loughborough LE11 3DU)

11 October

Hinckley Library (Lancaster Rd, Hinckley LE10 0AT)

12 October

Market Harborough Library (The Symington Building, Adam and Eve St, Market Harborough LE16 7LT)

17 October

Melton Library (Wilton Rd, Melton Mowbray LE13 0UJ)

25 October

Coalville Library (High St, Coalville LE67 3EA)

26 October

Loughborough Library (31 Granby St, Loughborough LE11 3DU)

 

First session in Enderby is planned on 10 of November.

Enderby Adult Learning Centre (Adult Learning Centre, Townsend Rd, Enderby, Leicester LE19 4PG):

More drop-ins will take place in November and December.

The new Melton Social Group (Meeting at Melton Baptist Church) have set dates for the coming months:-

 1. Thursday 19 October - 4.30-7pm
 2. Thursday 16 November - 4.30-7pm
 3. Thursday 14 December - 4.30-7.30pm (Christmas Celebration)

For information on other support groups across the County or if you have a group that would like our housing or support officers to come along to or if you would like a visit from a support officer please get in touch on homesforukraine@leicestershire.gov.uk

Reminders

You can find information regarding the scheme including payment dates and the guest arrival form on our website https://www.leicestershire.gov.uk/support-for-ukraine

Leaving the UK & benefits

If leaving the UK for more than 28 days guests must inform the Department for Work and Pensions with regard to Univeral Credit and Pension Service regarding any Pension Credits.

Guest Arrival Form

Hosts, please use the guest arrival form link to inform us of when guests have left your hosting arrangement. Communication in other forms may not feed into the process and may result in overpayment which we will need to recover. Hosts are not normally eligible for payment where guests have not been in the host accommodation for four consecutive weeks or more, so please inform us of any such situations so we can consider this. You do not need to inform us via the guest arrival form if guests have left for less than 28 days.

If you have new guests that are not on your guest arrival form please contact us on HomesforUkraine@leics.gov.uk – you are not able to add additional guests yourself.

Ending of hosting arrangements

Please inform us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk, as soon as possible when you are expecting your hosting arrangement to end, so we can provide appropriate advice and information regarding rematching or moving into private rented accommodation.

Guests who have moved out of hosting arrangements are able to become hosts for other Ukrainian guests that they have not previously been hosted with. If renting they need to get permission from their landlord and the property and hosts will need to pass the suitability checks.

If you know of people who would be interested in hosting guests who may need to move on from their original hosting arrangements we would be happy to speak to them – they can contact us by e-mail HomesforUkraine@leics.gov.uk or register their interest here:
https://www.gov.uk/register-interest-homes-ukraine.

Thank you for your support

Leicestershire Homes for Ukraine Team